Login

Register

Login

Register

Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

นโยบายการคืนสินค้า

การยกเลิกการสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ทั้งนี้ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้

 1. สินค้าต้องยังไม่เปิดใช้งาน
 2. สินค้าต้องไม่ชำรุด หรือมีเสียหายจากการกระทำของลูกค้า ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม และบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพซึ่งบริษัทจะรับคืนได้

การเปลี่ยนสินค้า

ทันทีที่ได้รับสินค้า กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้น ๆ
หากสินค้าเสียหาย แตกหัก ชำรุด ผิดแบบหรือไม่ ตรงกับที่สั่ง หรือที่ปรากฏในเว็บไซต์ อันเกิดจากทางบริษัท หรือระหว่างการจัดส่ง ทางบริษัทยินดีที่จะรับเปลี่ยน และจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทเพื่อทำการขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า ยกเว้นสินค้าประเภทอาหาร ลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน

การคืนสินค้า

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องเก็บสินค้า และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้รับใส่ในกล่อง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
 2. ปริมาณของสินค้าจะต้องคงเหลืออยู่เกินกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณทั้งหมด

การคืนเงิน

 1. กรณียกเลิกการสั่งสินค้า (ก่อนได้รับสินค้า) ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งให้ทราบ
  ภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับการแจ้งยกเลิก
 2. กรณีรับสินค้าแล้ว แต่ขอยกเลิก ลูกค้าที่ชำระเงินแล้วจะต้องส่งคืนสินค้า ลูกค้าจะได้รับเงินคืนด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้ง
  ให้ทราบ ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่สินค้านั้นได้ส่งกลับคืนถึงบริษัท และได้มีการตรวจสอบสภาพสินค้าแล้ว

การบริการหลังการขาย/ การประกันสินค้า

 1. กรณีสินค้ามีปัญหาเรื่องคุณภาพภายในระยะเวลาประกัน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือค่าขนส่ง
 2. กรณีสินค้าเสียหายภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้า หรือใช้งานผิด ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซม และการขนส่ง แม้ว่าสินค้านั้นจะยังอยู่ในระยะเวลารับประกันก็ตาม

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 096-009-3570 หรือ [email protected]